ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ψηφιακή ξενάγηση

Περιηγηθείτε με την βοήθεια του εικονικού χάρτη. Εντοπίστε εύκολα χαραγμένες σημαντικές διαδρομές. Ανακαλύψτε τους χάρτες των περιοχών με την χρήση των AR σημείων. Η ψηφιακή σας ξενάγηση με διαδραστική πλοήγηση, ξεκινάει τώρα!

Ψηφιακή εκπαιδευτική εφαρμογή

Οι ψηφιακή ξενάγηση αποκτά άλλη διάσταση με τις ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

Πληροφοριες
για το εργο

Η αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας και του «τουριστικού προϊόντος» των περιοχών αναφοράς μέσω της ανάδειξης των κοινών τους χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να τα καταστήσει περισσότερο ελκυστικά

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας “SMART-TOUR” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020”), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.