ΤΟ ΕΡΓΟ

Περιγραφή του Έργου

Η περιοχή παρέμβασης αφορά τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, την Κρήτη και την Κύπρο ήτοι το σύνολο της επιλέξιμης περιοχής.

Τα κοινά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών στην περιοχή παρέμβασης, περιλαμβάνουν τη θέση τους στο νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης με την Ασία και την Αφρική, τη νησιωτική/ναυτική φυσιογνωμία και παράδοση, τη σχετικά σημαντική έκταση των νησιών αυτών, και το φυσικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χωροθετούνται ως τουριστικοί προορισμοί.

 

Η αναβάθμιση της τουριστικής ταυτότητας και του «τουριστικού προϊόντος» των περιοχών αναφοράς μέσω της ανάδειξης των κοινών τους χαρακτηριστικών είναι δυνατόν να τα καταστήσει περισσότερο ελκυστικά, δεδομένου ότι η «αειφορία» αποτελεί εξαιρετικά συγκριτικό πλεονέκτημα υπό την παρούσα διεθνή συγκυρία, αλλά και η εξέταση των δυνατοτήτων συνέργειας και δημιουργίας κοινών τουριστικών δραστηριοτήτων κυρίως σε περιοχές φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου. 

 

Γενικός στόχος του έργου – σε απόλυτη συμφωνία με το γενικό στόχο του άξονα προτεραιότητας στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται – είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ φορέων στη διασυνοριακή περιοχή για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών τουριστικής ανάδειξης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς εναρμονισμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυνατότητες της ψηφιακής εποχής, με παράλληλη ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας των νησιών, της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας καθώς και την προώθηση ανάπτυξης κοινών διασυνοριακών και διατοπικών πρωτοβουλιών για τον τουρισμό.

tech-mountain-wiref

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Το έργο θα συμβάλει καθοριστικά σε:

  • Ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και της φυσικής και πολιτισμικής πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής με παράλληλη προβολή της αξίας τους σε διεθνές επίπεδο.
  • Ενίσχυση αναγνωσιμότητας και της τουριστικής ελκυστικότητας της διασυνοριακής περιοχής με δυναμική προσέγγιση νέου κοινού που ενημερώνεται, αποφασίζει και οργανώνει το τουριστικό του πρόγραμμα μέσω ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας και το οποίο αποτελεί διεθνώς το 33% των επισκεπτών σύμφωνα με έρευνα της Deloitte Global (2015).
  • Προσέλκυση τουλάχιστον 400.000 νέων επισκεπτών σε εναλλακτικούς τουριστικούς προορισμούς ιδιαίτερης φυσικής και πολιτισμικής αξίας επιπλέον των έως σήμερα επισκεπτών του κύριου τουριστικού προϊόντος ‘’Ήλιος-Θάλασσα’’Βελτίωση επιχειρηματικών ικανοτήτων των επαγγελματιών του τουριστικού τομέα αρχικά με την άμεση ένταξη στο έργο μεγάλου αριθμού ΜΜΕ μέσω των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης και τουλάχιστον του 35% των τοπικών επιχειρήσεων εντός 5 ετίας από τη λήξη του έργου.
  • Σταδιακή προσέγγιση νέων τουριστικών αγορών και βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του τουριστικού τομέα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω και σε σχέση με τον δείκτη αποτελέσματος του Προγράμματος, το έργο θα συμβάλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας της διασυνοριακής περιοχής, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 2.800.000 των ετήσιων διανυκτερεύσεων στη περιοχή (400.000 νέοι επισκέπτες Χ 7 διανυκτερεύσεις ανά επισκέπτη, κάτα μ.ο.).

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας “SMART-TOUR” (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A “ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020”), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.